Teisinė informacija

Profesinį mokymą reglamentuojantys teisės aktai:

 • LR Švietimo įstatymas (peržiūrėti)
 • LR profesinio mokymo įstatymas (peržiūrėti)
 • Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas (peržiūrėti)
 • Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas (peržiūrėti)
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymas (peržiūrėti)
 • LR užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymas (peržiūrėti)
 • Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (peržiūrėti)
 • Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)
 • Reikalavimai profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)
 • Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)
 • Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės (peržiūrėti)
 • Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (peržiūrėti)
 • Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo nr. isak-556 „dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (peržiūrėti)