„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“

2019 12 19

Lietuvos profesinio mokymo įstaigose kurį laiką jaučiama ir pastebima tendencija, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje, plečiasi kitų kultūrų mokinių.

Ugdymo institucijose,daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų, tai yra mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, buvę kaliniai. Todėl natūraliai susiduriama su problema – pedagogų kvalifikacijos trūkumas sėkmingai integruojant minėtų grupių asmenis į mokymo(si) procesą. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme augs, tad įvardyta problema tik aštrėja. Reaguodamas į šias tendencijas Vilniaus technologijų mokymo centras su partneriais pradeda vykdyti projektą Erasmus+ projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427).

 
 

0001_tarptautiskumas_1576767641-c1de1a201cff7e3b19125f4fa14eb2ba.jpg
Atsižvelgiant į šiuos argumentus suformuluotas esminis projekto tikslas - pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių. Tai tęstinis šio konsorciumo projektas, kuris buvo inicijuotas ir vykdytas prieš trejus metus, tačiau įvertinus projekto rezultatus po dvejų metų buvo nuspręsta tęsti projektą platesniu mastu, atsižvelgiant į tai, kad vien Vilniaus technologijų mokymo centras prisiėmė atsakomybę apmokyti 70 neįgaliųjų, čia mokosi apie 50 kitataučių, nemažai našlaičių. Panaši situacija ir kitose mokymosi įstaigose.

Projekte remiamasi Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje programa „Švietimas ir mokymas 2020“, kurios tikslai: 1) mokymosi visą gyvenimą ir mobilumo įgyvendinimas, 2) ugdymo ir mokymo kokybės ir veiksmingumo didinimas, 3)lygybės, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas, 4) kūrybingumo, novatoriškumo ir verslumo ugdymo skatinimas visuose švietimo lygmenyse - projekto vykdymo metu prisidės prie aukščiau įvardintų problemų sprendimo.

Projekto aktualumą paremia ir iniciatyvos autoriaus - Vilniaus technologijų mokymo centro - Strateginio švietimo plane numatomi su projektu glaudžiai susiję tikslai:
 1. Tenkinti besikeičiančios darbo rinkos poreikius tobulinant, rengiant ir įgyvendinant naujaskompetencijomis grįstas mokymo programas.
 2. Įgyvendinti priemones, skirtas asmenų perkvalifikavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, bedarbių mokymui.
 3. Teikti visokeriopą paramą mokiniams.
 4. Skatinti kultūros atvirumą, pilietinį, ekologinį ugdymą.
 5. Stiprinti darbuotojų profesines kompetencijas.
Projekto metu siekiama įgyti šias kompetencijas:
 1. Teorinės žinios apie socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų poreikius, jų integraciją.
 2. Praktiniai gebėjimai organizuoti pasiruošimą su mokiniais, mokytojais, tėvais profesinėjemokykloje prieš prasidedant integracijai.
 3. Praktiniai gebėjimai dirbant su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenimis profesinėje mokykloje;
 4. ugdymo programų tobulinimas.
 5. Gebėjimas spręsti problemas, teikti pagalbą ir ekstremalių situacijų valdymas.
 6. Gebėjimas bendradarbiauti.
Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai: psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ar švietimo vadybininkai. Projekte dalyvausiantys asmenys iš keturių skirtingų Lietuvos regionų profesinio mokymo įstaigų: Vilniaus, Visagino, Klaipėdos ir Kauno - ir Vilniaus psichologinė-pedagoginės tarnybos (VPPT) vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes užsienio šalyse.
 
Profesinių stažuočių  metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu. Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai, suteiks projekto dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais.
 
Siekiami projekto rezultatai atspindi unikalias projekto dalyvių įgytas žinias ir sukauptą patirtį, patobulintus tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, aukštesnę specialistų motyvaciją ir platesnį akiratį. Profesinių mokyklų bendruomenės projekto metu yra įgalinamos plėsti ryšius su kitomis panašių interesų turinčiomis mokyklomis, dalytis gerąja patirtimi.
 
Tikimasi pasiekti tokį metodinį ir psichologinį projekto dalyvių pasiruošimą, kuris lengvai būtų transformuojamas Lietuvos profesinio mokymo institucijose organizuojant sėkmingą socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų grupių integravimą. Ši kompetencija yra būtina siekiant gerų mokymosi rezultatų, lengvo prisitaikymo darbo rinkoje – tai prielaida sėkmingai save realizuoti mokiniams, kurie dėl savo socialinės padėties ir kultūrinio svetimumo turi mažesnes galimybes.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.


Veikla ir rezultatai

2020 01 30

EPALE platformoje publikacija “Dėmesys socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų mokymui – pradedamas įgyvendinti projektas” rašoma apie tai, jog  Lietuvos profesinio mokymo įstaigose kurį laiką pastebima tendencija - plečiasi kitų kultūrų mokinių ratas ugdymo institucijose, daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme augs, tad įvardyta problema tik aštrėja. Todėl natūraliai susiduriama su problema – pedagogų kvalifikacijos trūkumas sėkmingai integruojant minėtų grupių asmenis į mokymo(si) procesą. Kaip ją ruošiamasis spręsti? Skaitykite publikacijoje (susipažinti)

2020 02 17

Paskelbiama personalo atranka pagal projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“. Iš projekto partnerių organizacijų bus atrinkta 12 dalyvių. Suy atrankos taisyklėmis kviečiame susipažinti čia

2020 07 01.

Liepos mėnesį turėjusi vykti stažuotė Portugalijoje nukelta dėl epidemiologinės situacijos.

2021 01 05

KA1 projektui „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ nauji metai atnešė ne džiugias naujienas apie skirtą papildomą finansavimą. Kuriame, be jau suplanuotų dvylikos asmenų stažuočių Portugalijoje pasipildė 9 asmenų stažuotėmis į Ispaniją ir 8 asmenų stažuotėmis į Vokietiją.  O taip pat projekto įgyvendinimo laikotarpis yra pratęstas iki 2022 12 30.

Projekte taip pat yra ir dar vienas pasikeitimas. Sujungus dvi profesines mokyklas Klaipėdoje (Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą bei Klaipėdos laivininkų mokyklą), konsorciumo partneriu projekte vietoj Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos nuo šiol bus Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras.

2021 07 19-24 

Įvyko 12 asmenų stažuotė Portugalijoje, Aveiro mieste. Stažuotės metu mokytojai tobulino bendrąsias ir profesines kompetencijas, apie vykstančias veiklas ir patirtis stažuotėje savo asmeninėse ir mokyklų socialinių tinklų paskyrose dalijosi dalyviai, partneriai ir kiti su stažuote susiję asmenys, organizacijos.

2021 08 10 

Publikacijoje „Geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti!“ rašoma: „Kauno taikomosios dailės mokykla – atvira kaitai, naujoms iniciatyvoms, dalyvauja šalies ir tarptautinėse projektuose. 2021 m. liepos 18-25 d. mokytojos Kristina Stankuvienė ir Jūratė Stankuvienė dalyvavo tarptautiniame ERASMUS+ projekto „Pedagogų pasiruošimą kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427 mobilume“. Plačiau: https://bit.ly/3tIzz5u

2021 09 16

Mokosi.lt seminare tema: „Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir atestacija“ projekto dalyvė iš KTDM Jūratė Stankuvienė pristatė savo patirtį įgytą stažuotėje Portugalijoje, kuri vyko 2021 m. liepos mėn. Renginyje dalyvavo apie 400 mokytojų iš visos Lietuvos.

Renginio vedėja pristatė Lietuvos profesinių mokyklų kolaboraciją, kuri nuvedė pedagogus iki Portugalijos. Jūratė, pirmą kartą išbandė tokį kvalifikacijos kėlimo būdą su Erasmus+ ir papasakojo kaip jai sekėsi besiruošiant ir atsakė į klausimą, kaip jai sekėsi su anglų kalba, dokumentais ir kitais dalykais ryžtantis vykti į kvalifikacijos kelimo stažuotę užsienyje.

Pasak mokytojos, tai neįkainojama patirtis, kuri praplečia akiratį: „Geriau vieną kartą pamatyti, nei tūkstantį kartų išgirsti“, - sakė Jūratė.

Ką atsivežė ir kokiomis žiniomis naudojasi? Mokytoja parsivežė praktinių žinių apie įtraukųjį ugdymą. Ji nuramino dalyvius, kad ir su bendro pobūdžio anglų kalbos žiniomis galima vykti, jei grupė yra subalansuota anglų k. aspektu. Taip pat papasakojo, jog projekto rėmuose prieš stažuotę buvo organizuoti ir anglų kalbos kursai.

2021 09 21

Skelbiama personalo atranka į stažuotę Vokietijoje pagal projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“