ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA

ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA

2017 05 31

Projekto vykdytojas:
Vilniaus technologijų mokymo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-17 iki 2020-05-31

Projekto kodas: 09.1.2-CPVA-V-721-01-0003

Bendra projekto vertė: 424.834,87 EUR

 
Vilniaus technologijų mokymo centras įgyvendina projektą „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra", Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0003, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas"  09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra".

Projekto tikslas – Gerinti praktinio profesinio mokymo kokybę Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

0001_logo_1578666603-a38efc5de05fcb5de1c903d676e785f6.jpg
Projekto aprašymas:
2014 metais Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – VTVPMC) bazėje buvo įrengtas Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras (toliau – ESPMC). Šiuo metu ESPMC pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas ruošiami energetikos specialistai, vykdomas aukštųjų mokyklų studentų praktinis mokymas, organizuojamas įmonių darbuotojų, profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, vedamos technologijų pamokos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams.
Siekiant gerinti mokymosi sąlygas Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre, numatomos investicijos į ESPMC praktinio mokymo bazės modernizavimą ir bendrabučių vidaus patalpų atnaujinimą. Profesinio mokymo programose praktiniam mokymui skiriama apie du trečdaliai specialybės dalykams numatytų valandų. Todėl praktinio mokymo bazės tinkamumas ir atitiktis darbo rinkos poreikiams yra viena svarbiausių sąlygų, siekiant užtikrinti kokybišką profesinį mokymą.
Problemos, kurioms spręsti inicijuotas projektas – tobulėjant technologijoms ir keičiantis darbo rinkos poreikiams, ESPMC neturi galimybės užtikrinti darbo rinkos ir mokinių poreikius atitinkančios praktinio profesionio mokymo kokybės. Siekiant užtikrinti kokybišką profesinį mokymą, būtina aprūpinti ESPMC trūkstama modernia praktinio mokymo įranga. Tinkamoms sąlygoms į ESPMC iš kitų rajonų ir įstaigų atvykusių mokinių laikinam apgyvendinimui užtikrinti būtina atlikti bendrabučių vidaus patalpų remontą.
 
Projekto nauda. Įgyvendinus numatytas investicijas, ESPMC būtų užtikrinta darbo rinkos poreikius atitinkanti profesinio mokymo kokybė, sukurtos tinkamos ir LR higienos normų reikalavimus atitinkančios sąlygos mokinių laikinam apgyvendinimui bendrabučiuose, sudarytos galimybės profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, padidėtų profesinio mokymo įstaigos veiklos efektyvumas. Gerėjanti profesinio mokymo kokybė lemtų profesinio rengimo patrauklumo didėjimą, todėl profesinį mokymą pasirinktų didesnė dalis šalies besimokančių asmenų.
Projekto uždavinys: Plėtoti Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro (ESPMC) infrastruktūrą.
Laukiami projekto rezultatai:
1. Įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga, sudarant sąlygas profesinio mokymo procese taikyti pažangius ir darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymo metodus.
2. Įsigyta papildoma transporto priemonė mokinių pavežėjimui, užtikrinant ESPMC mokinių pavežėjimo paslaugų poreikį.
3. Atnaujinta 1244 kv.m bendrabučių vidaus patalpų, sukuriant patogias ir LR higienos normų reikalavimus atitinkančias sąlygas iš kitų regionų atvykusių mokinių apgyvendinimui.