Projektų aprašai

„ProInclusion – Profesinių kompetencijių stiprinimas mokinių įtraukčiai“

2021 08 23

Šiuo projektu Vilniaus technologijų mokymo centre bus stiprinamos darbuotojų profesinės kompetencijos mokinių įtraukties aspektu, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką bei plėtojant europinio bendradarbiavimo veiklas. 
 
LR švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata.  
 
Įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, susiduriama su įtraukties sunkumais ir iššūkiais: mokyklos aplinka tik dalinai pritaikyta skirtingus ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, nepakankamas mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius. 
 
Tuo tarpu Lietuvoje daugėja šalyje norinčių įsitvirtinti imigrantų, grįžusių iš užsienio lietuvių vaikų, kitų kultūrų jaunimo mokymo įstaigose. Kita pažeidžiama asmenų grupė - mokiniai iš socialiai pažeidžiamų šeimų, vaikų globos namų, specialių poreikių turintys mokiniai.

0001_cisco-kopija-kopija-kopija_1629725171-1b9ab2845c6a24e2bf9c30ba1d6f8b46.png
Atliekant kontingento tyrimus Vilniaus technologijų mokymo centre (VTMC) kasmet pastebima, jog didėja socialinės rizikos mokinių skaičius – tai reikalauja iš personalo papildomų žinių ir įgūdžių.  

Kasmet virš 700 mokinių renkasi mokytis VTMC, beveik trečdalis iš jų - gimnazijos skyriuje.  VTMC Vaiko gerovės komisijos reglamente išskiriamas itraukties aspektas - VTMC įtraukties aprėptis apima 21% nuo visų (236) gimnazijos skyriuje besimokančių mokinių. Šie 21% mokinių turi įvairių ugdymosi poreikių. Arba tai sudaro 8 % nuo visų Centro mokinių (681 mokinys 2021m. kovo mėn. duomenimis). 

 Centro pedagoginis personalas yra išklausęs Specialiosios pedagogikos kursus, tai sudaro 89% visų pedagoginių darbuotojų, Centro mokytojai nuolat gilina profesines kompetencijas darbui su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Atliepiant kylančius iššūkius ir siekiant atliepti VTMC strateginius tikslus, stiprinti darbuotojų profesines kompetencijas, inicijuojamas šis projektas, kad centro darbuotojai galėtų pasinaudoti ir tarptautine patirtimi įgyvendinant numatytus tikslus. 
Projekto pagrindinė veikla – VTMC Bendrojo ugdymo procese veikiančių darbuotojų kompetencijų tobulinimas įtraukties aspektu. Numatoma pasisemti žinių darbui su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais remiantis naujausiomis užsienio patirtimis.  

Todėl stažuočių programoje numatyti: pažintis su šalies mokymosi sistema bei darbo filosofija, darbo stebėjimas mokyklose, informaciniai susitikimai  bei diskusijos su pagalbos mokiniams specialistais, administracijos atstovais mokyklose, bei kitose institucijose, praktinių sprendimų aptarimai.  

Projekte suplanuoti dviejų grupių 1 darbo savaitės trukmės mobilumai vyksiantys Ispanijoje ir Airijoje.
 
Projekte numatytomis veiklomis yra siekiama personalo pasiruošimo darbui su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenimis ir praktinių gebėjimų organizuojant darbą su šių grupių mokiniais, jų tėvais ir globėjais, mokytojais. Dėmesys taip pat bus telkiamas į problemų sprendimo praktikas, pagalbos teikimo ypatybes, ekstremalių situacijų valdymo niuansus.  
 
Informacija
Projekto pavadinimas: „ProInclusion – Profesinių kompetencijių stiprinimas mokinių įtraukčiai“2021-1-LT01-KA122-SCH-000016115 (angl. ProInclusion - Strengthening professional competencies for student inclusion)
 
Projekto tikslas: Sustiprinti darbuotojų profesines kompetencijas mokinių įtraukties aspektu atsižvelgiant į tarptautinę praktiką bei plėsti europinio bendradarbiavimo veiklas. 
Sutarties Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000016115
Projektas įgyvendinamas 18 mėnesių nuo 2021-11-01 iki 2023-05-01.
Dotacijos suma 13772 Eur.