Valdymo struktūra

Vilniaus technologijų mokymo valdymo struktūra (peržiūrėti).

Vilniaus technologijų mokymo centro įstatuose (toliau – įstatai) nustatoma Vilniaus technologijų mokymo centro (toliau - Įstaiga) teisinė forma, priklausomybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, buveinė, mokyklų grupė, paskirtis, mokymo kalba, mokymosi forma (-os), profesinio mokymo organizavimo formos, mokymo proceso organizavimo būdas (-ai), veiklos teisinis pagrindas, veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas, asmens tapimo dalininku ir dalininko teisių pardavimo kitiems asmenims, naujų dalininkų priėmimo ir dalininkų įnašų perdavimo įstaigai tvarka, visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo, įstaigos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo dalininkams tvarka, viešųjų pranešimų ir skelbimų paskelbimo bei informacijos apie įstaigos veiklą pateikimo visuomenei tvarka, filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka, įstaigos veiklos organizavimas ir valdymas, savivalda, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir mokytojų atestacija, lėšų šaltiniai, jų naudojimo tvarka ir finansinės veiklos kontrolė, įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarka (peržiūrėti).


TARYBA (KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS)
Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas ir šias funkcijas: 
 1. Koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos igyvendinimą.
 2. Svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus Įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui).
 3. Nustato įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus.
 4. Nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
 5. Svarsto įstaigos direktoriaus pateiktą įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
 6. Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui) dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos įstaigos metinės veiklos ataskaitos.
 7. Savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja Įstaigos savininką (dalininkų susirinkimą).
 8. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose. 
Vilniaus technologijų mokymo centro tarybos sudėtis:
 1. Vaidotas Levickis, Verslumo instituto direktorius ir Všį Žaliosios energetikos centro direktorius (Tarybos pirmininkas).
 2. Kristina Ališauskienė, Vilniaus technologijų mokymo centro mokytoja.
 3. Kęstutis Jauniškis, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas.
 4. Teosoro Šakevič, Vilniaus technologijų mokymo centro mokinys.
 5. Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė.
 6. Andrius Plečkaitis, Informacinių ir ryšių technologijų asociacijos „INFOBALT“  projektų vadovas.
 7. Virginija Putnaitė, Vilniaus technologijų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 8. Vytautas Taujanskas, UAB „Atominės konsultacijos" partneris.
 9. Giedrius Žibas, asociacijos LINPRA deleguotas atstovas, UAB „Sargasas“ inovacijų vadovas.
Tarybos nutarimai:
 • 2022 m. kovo 7 d. Tarybos nutarimas V16- 1 (susipažinti)
 • 2021 m. spalio 27 d. Tarybos nutarimas V16-8 (susipažinti)
 • 2021 m. spalio 27 d.Tarybos nutarimas V16-7 (susipažinti)
 • 2021 m. birželio 22 d. Tarybos nutarimas V16-6 (susipažinti)
 • 2021 m. kovo 31 d. Tarybos nutarimas V16-5 (susipažinti)
 • 2021 m. kovo 15 d. Tarybos nutarimas V16-4 (susipažinti)
 • 2021 m. vasario 19 d. Tarybos nutarimas V16-3 (susipažinti)
 • 2021 m. vasario 18 d. Tarybos nutarimas V16-2 (susipažinti)
 • 2021 m. vasario 18 d. Tarybos nutarimas V16-1 (susipažinti)
  2020 m. gruodžio 9 d. Tarybos nutarimas V16-5(susipažinti)
 • 2020 m. lapkričio 5 d. Tarybos nutarimas V16-4 (susipažinti)
 • 2020 m. birželio 1d. Tarybos nutarimas V16-3 (susipažinti)
 • 2020 m. kovo 9 d.  Tarybos nutarimas V16-2 (susipažinti)
 • 2020 m. kovo 9 d.  Tarybos nutarimas V16-1 (susipažinti)
TARYBA (SAVIVALDOS ORGANAS)
Įstaigos taryba (savivaldos organas) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas ir šias funkcijas: 
 1. Teikia pasiūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų igyvendinimo priemonių.
 2. Svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Istaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Istaigos.
 3. Teikia siūlymų įstaigos direktoriui dėl įstaigos įstatų pakeitimo ar papildymo, Istaigos vidaus struktūros tobulinimo.
 4. Svarsto įstaigos lėšų naudojimo klausimus.
 5. Išklauso įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl Istaigos veiklos tobulinimo, vertina Istaigos direktoriaus metų veiklos at sprendimą dėl ataskaitos visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininko teises ir pareigas igyvendinančiai institucijai). 
 6. Svarsto mokytojų, mokinių ir įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui.
 7. Teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 8. Svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.
 9. Teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Istaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.
 10. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose. 
 

Vilniaus technologijų mokymo centro  tarybos (savivaldos institucija) nariai: 

Mokytojai: 

 1. Vaclav Zelenkevič; 
 2. Marina Aladovičienė; 
 3. Natalja Adulo. 

Tėvų (rūpintojų) atstovai: 

 1. Daiva Adomėnienė. 
 2. Renata Četrauskaitė-Manovec; 
 3. Ingrida Basijokienė; 

Vietos bendruomenės atstovai: 

 1. Arvydas Sedekerskis; 
 2. Aurelija Zacharevičienė; 
 3. Arsenij Musajev. 

Mokiniai: 

 1. Eirimas Šestakauskas (JS-21/1 gr.); 
 2. Tomas Kazakevičius (M-20/1 gr.); 
 3. Deimantas Laucevičius (FT-21/2 gr.). 

Protokolai:

2022m. sausio 3 d. Nr. (2.8)-V5-l (peržiūrėti)