Profesinė praktika

Profesinis mokymas tikslingai nukreiptas į praktinį mokymą. Pasirinkęs norimą mokymo programą Tu, žinoma, gausi vertingų teorinių žinių, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas Tavo profesiniam pasirengimui. Be abejo, daug kas priklauso ir nuo tavęs: būk motyvuotas, kruopščiai dirbk, nebijok klausti ir bandyti dar kartą - tai tiesus kelias į sėkmingą profesinį išsipildymą.

Toliau pateikiame keletą paaiškinimų, kaip ir kokiomis formomis gali įgyti profesinės patirties, būdama(s) Vilniaus technologijų mokymo centro mokiniu(-e). 

PRAKTINIS MOKYMAS MOKYKLOJE / ĮMONĖJE
Kiekvieną profesinio mokymo programos modulį sudaro teorinio ir praktinio mokymo valandos (įgyjami praktiniai įgūdžiai). Laikoma, kad ne mažiau 70 proc. mokymosi sudaro būtent praktinis mokymas.

Praktinių įgūdžių Tu gali įgauti mokykloje arba įmonėje. Atliekant praktinį mokymą įmonėje bus sudaroma trišalė sutartis tarp mokymo centro, įmonės ir mokinio. Apie tai plačiau išdėstyta kituose informaciniuose skyrealiuose: Įvadas į darbo rinką, Pameistrystė.
ĮVADAS Į DARBO RINKĄ (BAIGIAMASIS MODULIS)
Modulis Įvadas į darbo rinką yra privalomoji kiekvienos modulinės profesinio mokymo programos dalis. Toliau – keletas atsakymų Tau į aktualiausius klausimus.


Kada pradėti dairytis praktikos įmonėje?
Įmonės, kurioje galėtum / norėtum atlikti praktiką, paieška prilyginama būsimojo darbo paieškai. Kadangi pasirinkai tam tikrą mokymo programą tikriausiai jau susipažinai su darbo rinkoje esančiomis galimybėmis ir įmonėmis, kuriose galėtum atrasti svajonių darbą, o prieš tai atlikti praktiką (modulį Įvadas į darbo rinką).

Optimaliausias laikas praktikos įmonėje ir ar darbo (suradus darbą, paprastai, nesunku gauti darbovietės sutikimą ir pasirašyti praktikos sutartį) paieškoms būtų 1-2 mėn. iki praktikos (modulio Įvadas į darbo rinką) pradžios. Nepamiršk pasiruošti turėk tvarkingą / atnaujintą gyvenimo aprašymą (CV) ir / ar socialinio tinklo Linkedin profilį. Dauguma įmonių prieš priimant į kolektyvą naują narį (nors ir trumpam laikotarpiui) pageidauja susipažinti, tad nepamiršk, kad laisvos darbo rinkos sąlygomis įmonės renkasi, ir pagalvok kaip save pateiksi, pristatysi.

Gyvenimo aprašymas gali būti labai trumpas... – tai suprantama, ypač jeigu atėjai mokytis iškart po bendrojo ugdymo mokyklos baigimo. Prisimink, kad Vilniaus technologijų mokymo centre jau įgijai nemažai kompetencijų, besimokydama(s) pasirinktos kvalifikacijos: išvardink įgytas kompetencijas, modulius, kuriuos mokeisi, pristatyk mokymosi metu atliktus projektinius ir komandinius darbus, suformuok savo skaitmeninį darbų portfolio, pasididžiuok profesinėmis stažuotėmis mainų programose, savanoriška profesine veikla ir kt. –  įmonės atstovui bus aiškiau, ką jau moki daryti. Jeigu savarankiškai parengti gyvenimo aprašymo (CV) nesiseks, kreipkis į Centro karjeros konsultantą. 


Kokia galima praktikos įmonėje trukmė? 

Praktikos (modulio Įvadas į darbo rinką) trukmė yra nurodyta mokymo programoje. Užmesk akį  pateiktą sąrašą (ruošiama)


Kaip mokykla man gali padėti surasti praktiką įmonėje? 

Mokymo centras daugumą programų įgyvendina jau ne vienerius metus ir turi partnerius, kurie priima mokinius į praktiką (atlikti modulį Įvadas į darbo rinką). Klausk profesijos mokytojo, atsakingo už praktikos priežiūrą, kuris bus Tau paskirtas prieš įgyvendinant praktiką. Prisimink, kad įmonė gali priimti atlikti praktiką (modulį Įvadas į darbo rinką), bet neprivalo. 


Ką daryti radus praktikos vietą? 

Jei jau sukirtai rankomis su įmonės atstovais, turi padaryti keletą veiksmų: 
  1. Radus praktikos vietą informuok mokyklos paskirtą profesijos mokytoją apie atrastą galimybę ir gauk jo patarimą / pritarimą. 
  2. Gauk iš mokytojo sutarties šabloną (projektą), užpildyk sutartį (3 egzempliorius), t. y. surašyk įmonės, kurioje planuoji atlikti praktiką (modulį Įvadas į darbo rinką) duomenis, savo duomenys, būtinai pasirašyk sutartį. 
  3. Pateik pasirašytus 3 egzempliorius sutarties įmonės atstovui pasirašyti, kai dviejų šalių parašai jau bus (tavo ir įmonės) pateik visus 3 egz. Mokyklos paskirtam profesijos mokytojui, jis peržiūrės ir pateiks pasirašyti mokymo centro direktoriui. 
  4. Direktoriui pasirašius sutartis bus patvirtinta visų trijų šalių – mokinio, kuris atliks praktiką (modulį Įvadas į darbo rinką), įmonės, kuri priims mokinį į praktiką ir mokyklos, kurioje mokinys įgijo kompetencijas, reikalingas praktikai (moduliui Įvadas į darbo rinką) atlikti. Vienas sutarties egzempliorius liks mokykloje, du egzemplioriai grąžinami mokiniui, vienas iš kurių atiduodamas įmonės paskirtam praktikos vadovui.
  5. Kartu su sutarties egzemplioriumi įmonės paskirtam praktikos vadovui pateikiama ir praktikos (modulio Įvadas į darbo rinką) programa (popieriniu arba el. pavidalu), kurią gausi iš profesijos mokytojo, atsakingo už praktikos priežiūrą. 


Ką daryti, jei noriu pakeisti praktikos vietą? 
  1. Jeigu praktikos vieta netenkina, ar suradai kitą praktikos vietą, kuri suteikia platesnes galimybes, praktikos (modulio Įvadas į darbo rinką) eigoje turi teisę pakeisti praktikos vietą. Pagrindiniai žingsniai būtų tokie: 
  2. Informuok mokymo centro paskirtą profesijos mokytoją apie norą ir galimybę pakeisti praktikos (modulio Įvadas į darbo rinką atlikimo) vietą. 
  3. Kreipkis į įmonės, kurioje atlieki praktiką (modulį Įvadas į darbo rinką) tiesioginį praktikos vadovą, informuok apie norą pakeisti praktikos vietą ir gauk įvertinimą už jau atliktą praktiką (praktikos laikotarpį), t. y. pateik įmonės darbuotojui el. nuorodą, kurią sužinosi iš mokyklos paskirto už praktikos priežiūrą atsakingo profesijos mokytojo ir paprašyk užpildyti, o taip pat nepamiršk padėkoti už suteiktas galimybes mokytis ir skirtą laiką.
  4. Sudaryk naują sutartį analogiškai, kaip pirmąsyk (jeigu pamiršai, kaip tai daryti, dar kartą perskaityk atsakymą į klausimą Ką daryti radus praktikos vietą?). 


Kaip atsiskaityti už sėkmingai atliktą praktiką įmonėje?  

Modulis Įvadas į darbo rinką vertinamas įmonėje, o vertinimą atlieka įmonės paskirtas praktikos vadovas (įmonės darbuotojas prižiūrintys / kontroliuojantys modulio Įvadas į darbo rinką eigą). Įmonės darbuotojui pateikiama nuoroda į apklausą, kurioje atsakant į pateiktus klausimus, jis suformuluoja atsiliepimus apie mokinį, atlikusį praktiką (modulį Įvadas į darbo rinką). 
 
PAMEISTRYSTĖ
Profesinis mokymas gali būti organizuojamas mokykline ir pameistrystės formomis (LR profesinio mokymo įstatymas 19 straipsnis. Profesinio mokymo organizavimas). 

Jeigu jau dirbi arba planuoji įsidarbinti įmonėje, kurios darbo pobūdis giminingas, artimas tavo siekiamai kvalifikacijai, informuok grupės vadovą / kuratorių – aptarsime, kaip suderinti įmonės, Tavo ir mokymo centro galimybes. Tau gali būti suteikta galimybė mokymąsi atlikti pameistrystės forma, t. y. teorinis mokymas būtų vykdomas mokymo centre, o praktinis mokymas – įmonėje, kurioje dirbi. Būtų sudaroma atskira sutartis dėl mokymo organizavimo pameistrystės būdu. Būtina sąlyga – įsidarbinimas įmonėje. 
Daugiau informacijos – Pameistryste.lt.