Moduliai gimnazistams

Džiaugiamės galėdami pristatyti naujovę - galimybė profesijos mokytis gimnazistams. 

Priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 10-12 klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. 

Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą. 

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų per savaitę, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų. 

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį. 

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas. 
 
Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kompetenciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse. 

Priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje adresu  https://profesinis.lamabpo.lt 

Prašymus teikti galima iki rugpjūčio 5 d. 

 
 


Kodėl verta mokytis profesijos gimnazistams?
 • Mokinys gali vietoj technologijų (ir menų) pamokų įstoti į profesinėje mokykloje vedamo modulio programą.  

 • Baigęs pasirinktą modulį mokinys  įgyja įgūdžių atlikti konkretų darbą, t.y. gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą su kuriuo gali įsidarbinti ir pvz. vasarą padirbėti įmonėje ar po to ir dirbti šį darbą.  

 • Besimokant profesijos mokiniui gali būti skirta stipendija. 

 • Mokymas vyksta moderniose mokymo bazėse su naujausia įranga. 

 • Jei tą patį modulį mokosi grupė tos pačios klasės mokinių – Vilniaus technologijų mokymo centras gali mokinius atsivežti į technologijų pamokas mokymo centre ir parvežti atgal į mokyklą. 

 • Mokinys, baigęs modulį gali stoti į profesinę mokyklą ir jam mokytis reikės trumpiau, nes jau įgytos kompetencijos  bus įskaitytos.  

 • Baigęs modulį mokinys įstoti mokytis profesijos galės pirmumo tvarka (esant ribotam valstybės finansuojamų vietų kiekiui ne visi patenka į norimas programas).  

 • Baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus universitete ar kolegijoje. Tačiau taps pranašesnis, nes į aukštąją mokyklą nusineš ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs inžinerinėse specialybėse. Be to, išbandęs profesiją bus tvirtesnis savo apsisprendime ir ateityje nereikės keisti profesinės krypties. 
   
   

Ką verta žinoti stojančiajam?

Ką pateikti? 

Prašymą  LAMA BPO sistemoje adresu  https://profesinis.lamabpo.lt. (iki rugpjūčio 5 d.) ir pasirinkti norimą modulį.

Ko nereikia?

Jokių popierinių dokumentų. Asmens dokumentas bus reikalingas tik atvykus pasirašyti sutartį.

Kas svarbu?

Nurodyti dažnai naudojamą elektroninį paštą, nes sistema gali paprašyti pateikti dokumentų apie mokymosi pasiekimus. J el. pasta taip pat gausite kvietimą atvykti pasirašyti sutartį.

DUK apie modulių mokymąsi

 
 1.      Kas yra profesinio mokymo programos modulis?

Profesinio mokymo programos sudarytos iš dalių, t.y., modulių. Pavyzdžiui, automobilių mechaniko programą sudaro metalo technologinių darbų, variklių techninės priežiūros ir remonto, transmisijos techninės priežiūros ir remonto, stabdžių techninės priežiūros ir remonto bei kiti moduliai.

Gimnazistai galės pasirinkti sudominusios profesinio mokymo programos modulį ir profesinėje mokykloje lankyti to modulio kursą, susidedantį iš teorinio ir praktinio mokymosi.

 2.      Kas gali rinktis profesinio mokymo programos modulį?
Modulį gali rinktis I–IV gimnazijos (10-12 klasių) mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo mokykloje.

 3.      Kuo man naudinga mokytis profesinio mokymo programos modulio?
Tai galimybė susikurti sau pridedamąją vertę – valstybės lėšomis įgyti profesinę kompetenciją, kuri galės būti naudinga studijoms aukštojoje mokykloje, mokantis profesinio mokymo įstaigoje, renkantis darbą, formuojant savo kompetencijas, kvalifikaciją.

 4.    Jei pasirinkčiau mokytis profesinio mokymo programos modulio, ar privalėsiu stoti į profesinę mokyklą?
Pasirinkus tam tikrą modulį ir susidarius pakankamam jį pasirinkusių mokinių skaičiui (12), Jūs gausite kvietimą pasirašyti mokymo sutartį. Pasirašius ją, būsite įregistruotas į profesinio mokymo įstaigą. Jūsų mokymo sutartis su bendrojo ugdymo mokykla liks galioti. (Mokinys bus registruotas 2 mokymo įstaigose).

 5.    Kur sužinoti, kokius profesinio mokymo programos modulius galiu pasirinkti?
Informacija dėl priėmimo į profesinio mokymo programų modulius skelbiama Vilniaus technologijų mokymo centro interneto svetainėje www.vtmc.lt, taip pat  bendrojo priėmimo sistemoje https://profesinis.lamabpo.lt/, Taip pat plačiau paskaityti galite svetainėje https://profesijamokykloje.lt/ 
 6.      Kur ir kada turėčiau pateikti prašymą dėl priėmimo mokytis profesinio mokymo programos modulio?
Prašymą galite pateikti jau dabar atvykus į Vilniaus technologijų mokymo centrą (Kalvarijų g. 159, Vilnius) ar užpildžius jį bendrojo priėmimo sistemoje https://profesinis.lamabpo.lt/

Konsultacijos dėl stojančiojo prašymo pildymo teikiamos telefonu 8 640 19536, 8 650 25030 ar el. paštu vtmc@vtmc.lt

 7.      Ar dėl modulio mokymosi labai nepadidės mano savaitinis pamokų skaičius?
Pasirinkus modulį, jis turės būti įtrauktas į Jūsų individualų ugdymo planą. Kad neviršyti nustatyto mokymosi krūvio, mokiniai galės nesimokyti technologijų ir menų dalykų.

 8.      Ar už pasirinktą profesinio mokymo programos modulį turėsiu mokėti?
Modulio mokymąsi finansuoja valstybė, Jums mokėti nereikės.

 9.      Ar mokysiuosi tik teorijos, ar bus ir praktinių dalykų?
Didžiąją dalį (net 70 proc.) sudaro praktinis mokymas, praktinių įgūdžių ugdymas.

 10.   Kur ir kuriuo laiku vyks pamokos?
Pamokos vyks Vilniuje, viename iš VTMC padalinių, suderintu su Jūsų bendrojo ugdymo mokykla metu, tam bus sudaryta mokyklų bendradarbiavimo sutartis.

 11.   Kokį dokumentą gausiu baigęs modulio programą?
Modulį baigęs mokinys gaus valstybės pripažintą pažymėjimą, liudijantį įgytą profesinę kompetenciją.

 12.   Jei suprasiu, kad man nepatinka mokytis pasirinkto profesinio mokymo programos modulio, ar galėsiu jo nebesimokyti?
Sprendimą dėl mokymosi priima pats mokinys. Nusprendęs nebesimokyti pasirinkto modulio, mokinys turės parašyti prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo, dėl jo nesimokymo, keisti savo individualų ugdymo planą, kad būtų užtikrintas minimalus mokomųjų dalykų skaičius, reikalingas brandos atestatui gauti.
14.   Jei baigsiu pasirinktą profesinio mokymo programos modulį, ar turėsiu stoti tik į tą specialybę, kurioje yra įtrauktas tas modulis?
Modulio baigimas neįpareigoja mokinio rinktis tą specialybę, kurios mokymo programos modulį jis yra baigęs. Sprendimą, kur toliau mokytis (profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete), mokinys priima savarankiškai.

15.  Jei būsiu baigęs profesinio mokymo programos modulį ir stosiu į profesinę mokyklą, ar mokymosi trukmė bus trumpesnė?
Mokiniams, baigusiems modulį, jis bus užskaitomas įstojus į profesinę mokyklą ir pasirinkus mokytis  tos specialybės, kurios modulis yra baigtas. Mokiniui, norinčiam įgyti visą kvalifikaciją ir gauti diplomą, beliks mokytis tik pusę metų!

16.  Ar baigus profesinio mokymo programos modulį ir stojant į profesinę mokyklą, man bus pridedama papildomai balų?
Stojantysis, stodamas mokytis specialybės, kurios mokymo programoje yra baigtas modulis, turi pirmenybę prieš kitus stojančiuosius, nesimokiusius modulio.

17.    Kiek laiko truks mokslai?
Mokymosi trukmė priklausys nuo Jūsų pasirinkto modulio ir truks vidutiniškai po 4,5 pamokas per savaitę.
 
18.    Ar baigus modulį turėsiu laikyti baigiamąjį egzaminą?
Ne. Baigiamąjį kompetencijų vertinimo egzaminą laiko tik visą profesinio mokymo programą baigiantys mokiniai. Mokiniui sėkmingai baigus modulio programą, išvedamas modulio mokymosi pasiekimų vidurkis.
Modulių sąrašas

kodas

Modulio pavadinimas

Profesinio mokymo rograma

Skyrius

Adresas

Apimtis kr.

Gali stoti

3061101

Brėžinių skaitymas ir braižymas

M32061101 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Vilniaus TMC Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius

Pamėnkalnio g. 11, LT-01114 Vilnius

10 kr.

11,12 kl.

4061203

Kompiuterių įrangos aparatinė dalis

M43061103 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vilniaus TMC Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius

Pamėnkalnio g. 11, LT-01114 Vilnius

10 kr.

11,12 kl.

406130011

Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript)

P42061303 JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Vilniaus technologijų mokymo centras

Vilnius, Kalvarijų g. 159*

20 kr.

11,12 kl.

4071411

Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymas

M43071401 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Vilniaus technologijų mokymo centras

Vilnius, Kalvarijų g. 159*

5 kr.

11,12 kl.