Mokymosi formos


Ugdymas Vilniaus technologijų mokymo centre yra vykdomas darbo dienomis (kasdieniniu) kontaktiniu būdu. Bendru mokymo centro ir mokinių sutarimu ugdymas gali būti organizuojamas nuotoliniu ir ar pameistrystės būdu. Mokiniai gali būti keliais mokymo proceso organizavimo būdais. Mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas, pasirenkami bendru mokinio, mokinio iki 18 m. tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos vadovo sutarimu, atsižvelgus į mokinio mokymosi poreikius, specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes.  

Mokymo(si) formos ir būdai Vilniaus technologijų mokymo centre plačiau aprašyti kiekvienais mokslo metais atnaujinamame vykdomų mokymo programų įgyvendinimo plane (2020-2021 m. m.).  


KONTAKTINIS (RYTINIS / VAKARINIS) UGDYMASKasdienis (darbo dienomis) kontaktinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai mokiniai reguliariai pagal pamokų tvarkaraštį lanko mokyklą ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų.  

Bendru mokymo centro ir mokinių sutarimu, atsižvelgiant į dirbančių ir besimokančių mokinių mokymosi galimybes, taip pat esant ekstremaliajai padėčiai šalyje, ugdymas gali būti organizuojamas I ir II pamainose (rytinėje-vakarinėje). Pirmumo teisę mokytis II pamainoje turi dirbantys asmenys ir asmenys, turintys šeiminių įsipareigojimų dėl mažamečių vaikų priežiūros ar pan. 

NUOTOLINIS UGDYMASNuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai mokiniai reguliariai pagal nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštį, būdami skirtingose vietose, naudodami IKT, nuosekliai mokosi mokomi bei konsultuojami mokytojų. 

Nuotolinis mokymas Vilniaus technologijų mokymo centre, vykdomas vadovaujantis Ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka ir naudojantis Microsoft Office 365 internetiniu paketu, kuriame palaikoma virtuali mokymo(si) aplinka. 

Nuotoliniu būdu galima mokytis bendrojo ugdymo programos dalykų, taip pat profesinio mokymo programų ar jų modulių teorinės mokymo dalies ir (ar) praktinio mokymo dalies, kurią galima įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Profesinio mokymo procesas nuotoliniu būdu gali būti organizuojamas ne didesnę dalį, kokia nustatyta bendruosiuose profesinio mokymo planuose, tvirtinamuose švietimo, mokslo ir sporto ministro. 

Mokymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokymo centre, dėl kurių mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (pvz., mokymo centras yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į aplinkybių, dėl kurių mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. 

 

MOKYMASIS PAMEISTRYSTĖS BŪDUPameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją.  

Profesinis mokymas pameistrystės forma, atsižvelgiant į teikėjo galimybes, gali būti taikomas ne mažiau kaip 1 formaliojo arba neformaliojo profesinio mokymo programos moduliui arba 2 mėnesiams, ar ilgesniam laikui. 

Kai mokinys dirba pagal jo siekiamą įgyti kvalifikaciją, mokiniui galima sudaryti individualų mokymosi planą, teorinio mokymo laiką derinant prie mokinio darbo laiko. Praktinis mokymas gali būti organizuojamas mokinio darbo vietoje, jei ji atitinka mokymo programos reikalavimus. Sudarius trišalę sutartį, mokymas gali būti organizuojamas pameistrystės forma. Individualioms mokinio, kuris mokosi pameistrystės mokymo forma, savarankiškai ar nuotoliniu būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms skiriama iki 15 procentų profesinio mokymo programai skirto laiko. 

Daugiau informacijos: Pameistryste.lt